คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศบริการวิชาการและวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศบริการวิชาการและวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามลิ้งที่แนบ https://goo.gl/forms/je1kNCzGnbppVQYG3