คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานระกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 - 29 มิถุนายน 2561 เป็นเรีบยร้อย และงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทางหลักสูตรได้วางแผนงานตรงตามที่ได้เสนอแนะรายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด