คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

วันนี้ 4 ธ.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มีการชี้แจงการบริหารงาน จากคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมถึงอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาเอกอีกด้วย

แกลเลอรี่