คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดี บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ 63

วันนี้ (14 ก.พ.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ 63 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ'63 ให้กับ คณาจารย์ บุคลากกร นักศึกษาและศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในปีนี้ มีบุคลากกร นักศึกษาและศิษย์เก่า ขอคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

รางวัลเพชรราชภัฏ

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์   ประเภทศิษย์เก่า (วิทยาลัยครูยะลา)  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลบุคคลดีเด่น

2. นางวิชุลดา  สังข์แก้ว   ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายอับดุลเราะมาน  อาแวกือจิ   ประเภทนักศึกษา  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นายอิลฟาน  มะเย็ง   ประเภทนักศึกษา  สาขาวิชา สังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่