คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันนี้ (2 มี.ค. 63) คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมประชุมหารือ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยหารือเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาทิ แผนงานยุวชนสร้างชาติ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG Economic Model การสร้างและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ และพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์

       ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโซนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ (Creative based Learning : CBL)”ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา และการนำองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาลงไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชน  เช่น นวัตกรรมการเรียนรู้ทางภาษาไทยโดยใช้เกม(GBL) จากสาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. และนวัตกรรมการผลิตไข่มุกโกปี๊เพื่อการส่งเสริมรายได้ จากหลักสูตรรัฐศาสตร์ นอกจากนี้นิทรรศการผลงานศิลปะของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ อีกทั้งรางวัลต่างๆของอาจารย์และนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

แกลเลอรี่