คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2563

งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คุณวิทยาศิลป์  สะอา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  ศรีพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ  อาจารย์ไซนีย์  ตำภู  กรรมการจากรองคณบดี  อาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง  กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาจารย์รอมยี  มอหิ  กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น  กรรมการและเลขานุการ  นายเลิศยศ  เผื่ออำนาจ  ผู้ช่วยเลขานุการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่