คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ ร่วมวางแนวทางและมาตรการคัดกรองในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19

               เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  พร้อมด้วย ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์  พร้อมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ  คณะครุศาสตร์  และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย  ได้ร่วมวางแนวทางและมาตรการคัดกรองในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID - 19) การเปิด - ปิด และการเข้า-ออก อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24)

             ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ถึงมาตรการและการปฏิบัติงานคัดกรองในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID - 19) ณ อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24)

แกลเลอรี่