คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ : สร้างสรรค์ - วิจัย - นวัตกรรม : ปัจจ

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระจูด ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ : สร้างสรรค์ - วิจัย - นวัตกรรม : ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ

แกลเลอรี่