คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2563

วันนี้ 24 มิถุนายน 2563 (เวลา 13.30 น.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสร์ฯ วาระเปิดภาคเรียน 1/2563 ในระบบออนไลน์ โดยใช้ Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงการดำเนินงานของคณะฯฝ่ายต่างๆ  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจาย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

แกลเลอรี่