คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2-2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และคณะกรรมการจากฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่