คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม วิพากษ์ร่างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมวิพากษ์ร่างหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสมัยใหม่ และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการสารสนเทศ

แกลเลอรี่