คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม  นาจันทร์ เป็นประธานกรรมการจากบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์  ดำรงรักษ์ เป็นกรรมการจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช เป็นกรรมการจากบุคลการภายในมหาวิทยาลัย และอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวฮามีดะห์  ดือราแม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1) เพื่อให้คณะได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน

3) เพื่อให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง

4 ) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

แกลเลอรี่