คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า Textile Art

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในงานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า YRU Fresh Mart & YRU Textile Art  พร้อมด้วย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเปิดงาน
ทั้งนี้ ศูนย์แสดงสินค้าศิลปะสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU Textile Art) เป็นแหล่งแสดงและจำหน่ายสินค้าทางศิลปะสิ่งทอ รวมถึงสินค้าศิลปะอื่นๆ จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์ฯ และภาคีเครือข่าย สถานที่ตั้งอยู่ร่วมกับ YRU Fresh Mart ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ซึ่งจำหนายผลิตภัณฑ์ ของสด และ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากหน่วยงานภายในและภาคีเครือข่าย

แกลเลอรี่