คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ 19 มี.ค 64 ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในการจัดประชุมปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ดังนี้

1.1 แนะนำบุคลากรใหม่ ได้แก่ อาจารย์ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  อาจารย์พิเภก เมืองหลวง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์สุเมตตา ประสาทแก้ว อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์นิยา บิลยะแม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

1.2 แสดงความยินดีกับอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ อาจารย์ ดร. สิริกานต์ คุ่ยยกสุ่ย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.  อีกทัั้งยังได้แสดงความยินดีกับอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.นูรีดา จะปะกียา อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์  ผศ.คอลีเยาะ เจ๊ะโด อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ. และผศ.สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

1.3 แสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ได้แก่ นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

1.4 กล่าวยินดีต้อนรับนางสาวนูรีซัน อีแตดีแม บรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1.5 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง ได้แก่ อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข ได้รับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้และอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ได้รับตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1.6 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

1.7 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Idnovation 2020 ประเภททั่วไป ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล รางวัลชะนะเลิศ นวัตกรรมเตยหนาม...เส้นสายงานศิลป อาจารย์นูรีดา จะปะกียา รางวัลรองชะนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมแบบเริ่มเรียนภาษาไทย (มูลาบาฮาซา)  อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม รางวัลรองชะนะเลิศอันดับ ๒ นวัตกรรม หนังสือ ชุด Yala Bird City อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ และคณะ รางวัลชมเชย นวัตกรรมออกแบบนวัตกรรมกระบวนการสร้างผู้นำนักสื่อสารในการพัฒนาฐานการเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านละหา ประเภทหลักสูตร ด้านสังคมศาสตร์อาจารย์จารุณี การี ที่ปรึกษานักศึกษา รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม บอร์ดเกม สวนปลูกผักหรรษา  อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต ที่ปรึกษานักศึกษา รางวัลรองชะนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรม กล่องหรรษาภาษาพาเพลิน  อาจารย์อาลียะห์ มะแซ ที่ปรึกษานักศึกษา รางวัลรองชะนะเลิศอันดับ ๒ นวัตกรรม หนังสือดิจิทัลการสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจำวัน อาจารย์จารุณี การี ที่ปรึกษานักศึกษา รางวัลชมเชย นวัตกรรม สุภาษิตพาเพลิน 

1.8 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม Human KM 2020 ได้แก่ อาจารย์รอมยี มอหิ รับรางวัลชนะเลิศ KM ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย ระบบ E-learning ได้แก่ อาจารย์อาลียะห์ มะแซ รับรางวัลชนะเลิศ KM  ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ รับรางวัลชนะเลิศ KM ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน:CWIE  อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ รับรางวัลชนะเลิศ KM  ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ และคณะ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน รับรางวัล     ชนะเลิศ KM ด้านการนำผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

 

 

แกลเลอรี่