คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายไตรมาส

รายเดือน

 

 

ปีงบประมาณ 2561

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายไตรมาส

รายเดือน

 

ปีงบประมาณ 2560

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายไตรมาส

รายเดือน