คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้ง 6 คน สอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC และ IELTS

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC และ IELTS

แกลเลอรี่