คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ. รศ.” รุ่น 3

ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย กำหนดจัดหลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ. รศ.” รุ่น 3 โดยมีระยะเวลา 5 วัน แบ่งเป็น 3 ช่วงอบรมดังนี้ ช่วงแรก Overview : ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ อารีย์ กรุงเทพฯ/ ช่วงสอง Follow Up และช่วงสาม Sharing : ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM ขึ้น สำหรับคณาจารย์ ทั่วไปที่มีความสนใจ คณาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ที่ต้องการรับทราบข้อมูลและเตรียมการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการขอตำแหน่งทางวิชาการโดย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางของ ก.พ.อ. ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้โดยเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึง ขั้นตอนเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครบวงจร รวมทั้งรับทราบแนวทางการผลิตเอกสารสำหรับประเมิน การสอน ตำรา/หนังสือ งานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งวิชาการเป็นต้น โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 25 ท่าน ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท/ท่าน รวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน (ไม่รวมที่พัก)

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่าน และ/หรือ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมหลักสูตรฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่ http://www.knit.or.th/web/?p=36303

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่