คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ขอเรียนเชิญ เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม โครงการ TNSU YLA วิชาการ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมศูนย์วิทยบริการ

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคลินิกจงรักสุขภาพ ได้จัดโครงการ TNSU YLA วิชาการ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมศูนย์วิทยบริการ เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน เสริมสร้างประสบการณ์ การจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา ภายในวิทยาเขตยะลา โดยให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะทางด้านวิชาชีพ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จึงขอเรียนเชิญ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด