คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม และนายนาอิม ดือรามะ ในโอกาสได้รับรางวัลภายใต้งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (csd สัมพันธ์) ครั้งที่ 21

(วานนี้) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทอาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ พร้อมด้วยนายนาอิม ดือรามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ดีเด่นแห่งชาติ ภายใต้งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (csd สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 "การพัฒนา:การปรับตัว:ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 1- 4 กุมภาพันธ์ 2565 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายปาฐกถาและเสวกลุ่มย่อย พร้อมทั้งศึกษาดูงานสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

แกลเลอรี่