คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด และเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยสแกนผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดยะลา www.cgd.go.th/yla หัวข้อ “รายงานเศรษฐกิจการคลัง”

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด