คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรย. ร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ชีวลา  บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.มะพาริ  กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ.ห้องบงกชรรัตน์ 1 ชั้น 1 โรงแรมทวินโลตัส ในงานมีการกล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกเครือข่ายสภาคณบดี 38 แห่ง โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มีการประชุมบันทึกความร่วมมือข้อตกลงแนวทางการทำงานของสภาคณบดี และเครือข่ายคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"ตามพระบรมราโชบาย โดย "รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร" นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และบรรยายพิเศษเรื่อง"โลกอนาคตเปลี่ยนแปลงและไม่ยั่งยืน"โดย "ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า" อุปนายกสภามหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ

แกลเลอรี่