คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (University Transformation) รุ่น 2

            ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคณะสำหรับกรรมการประจำคณะ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา นั้น

            ในการนี้ สถาบันฯ ได้กำหนดจัด หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (University Transformation) รุ่น 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว สำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยคณบดีและกรรมการที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการวางแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบงานและองค์กร รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมผู้บริหารในการขับเคลื่อนผู้คนและองค์กร โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 40 ท่าน ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก) ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ www.knit.or.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่