คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ประจำปีการศึกษา 2566- 2567

            ด้วยรัฐบาลแคนาดาได้เสนอมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ประจำปีการศึกษา 2566-

2567 แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาและ/ทำวิจัยระยะสั้น ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การบรรลุเป้าหมาย 2030 Agenda for Sustainable Development ณ ประเทศแคนาดา

             ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจทราบ ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไชต์ https://www.educanada.ca/scholarships- bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด