คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์มืออาชีพ

            ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน อาจารย์มืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการจัดการเรียนการสอน ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่จะสกัดจากประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเพื่อใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน โดยจะจัดขึ้น      ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

            ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน      เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 1,600 บาท และบุคคลทั่วไป จำนวน 1,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org/ สำหรับวิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนสามารถดำเนินการโดยโอนเงินผ่านบัญชีของสมาคม ควอท ชื่อบัญชี "สมาคม ควอท ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) สาขาพญาไท บัญชีเลขที่ 003-2-86111-4 ประเภทออมทรัพย์ และขอได้โปรดส่งสำเนาการโอนเงินผ่านธนาคารมาที่อีเมล thailandpod@gmail.com ทั้งนี้ ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่