คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

            ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเรื่องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และการให้บริการประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

            ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.ops.go.th) ในหัวข้อ : ประกาศ > เลือกหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด