คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบประมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2560

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560