คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2560

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2564

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2565 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2566

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2566

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2567