คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๑๖

            ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการเพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการ มีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีวิสัยทัศน์ และสมรรถนะครบครันในการปฏิบัติงาน สามารถริเริ่มปรับตัว และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของระบบราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยกำหนดให้ มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

          ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ นปร. ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ในช่วงระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามที่ท่านจะกรุณาเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่