คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคม

            ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับคำขอและการติดต่อที่ประชาชนส่งมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความสอดคล้องกัน เชื่อมโยงถึงกันได้ มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

            ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ขอแจ้งเวียนประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคม พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด