หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ไทย อังกฤษ