โครงการทัศนศึกษาดูงาน ด้านการออกแบบภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1

29 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาดูงาน ด้านการออกแบบภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1

สาขาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 6 สิงหาคม 2559

ณ หอศิลป์ ของ ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ จังหวัดปัตตานี

และหอศิลป์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี