โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

29 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2559

ณ วังยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, โรงงาน Benjametha nature & peace

และโรงงานสุมาตราบาติก จังหวัดนราธิวาส