กิจกรรมอบรมปฏิบัติการด้านออกแบบก่อนฝึกงาน PHOTOSHOP+ILLUSTRATOR”

7 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

“ภายใต้กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ ด้านออกแบบก่อนฝึกงาน PHOTOSHOP+ILLUSTRATOR”

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

ณ อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา