โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560

26 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมรับเอกสารส่งตัว

สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา