ประวัติความเป็นมา

26 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

          คลินิควิจัย งานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักยะลา มีวความประสงค์จะให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกผน และปฏิบัติการทางการวิจัยอย่างจริงจัง เข้มช้น และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าและคุณภาพของทุกท่านและของคณะฯในองค์รวม

          งานจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการคลินิกวิจัย (HUSO Research Clinic) ขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ พ้อมที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนั้นๆ ได้

          ในการให้บริการนั้น คณะจารย์และบุคบากร และนักศึกษา คณะฯ สามารถเข้ารับการปรึกษา ขอคำแนะนำ จากกอาจารย์และบุคลากรผู้รับผิดชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน โดยสามารถนำงานวิจัยที่ทำอยู่มาร่วมัพฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หรือเสนอแนะ และคิดหัวข้อการทำวิจัยขึ้นมาใหม่อย่างมีระบบ และสามารถพัฒนาผลงานวิจัยไปใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นการจัดตั้งคลิจิกวิจัยของคฯะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นแนวทางอีกด้านหนึ่งในการส่งเสริม และพัฒนารูปแบบการให้บริการเกี่ยวกับการวิจัย และการสร้างบรรยากาศการวิจัยของคณะฯ ในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์