ติดต่อเรา

คลินิกวิจัย HUSO Research Clinic

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา