ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

26 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

          คลินิกวิจัยเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่างๆ ประกบด้วยการกำหนดประเด็นการศึกษา การสุ่มตัวอ่ย่าง การสร้างเครื่องมือวัด การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายผล การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น