หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ติดต่อเรา

อาคาร 24 ชั้นที่ 5 ห้อง 507-508 สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัภยะลา

โทรศัพท์ 073-299632 ต่อ 54701  โทรสาร 073-299633 ต่อ 54701
kamonwan.k@yru.ac.th