หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ติดต่อเรา

อาคาร 24 ชั้นที่ 5 หลักสูตรวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัภยะลา
โทรศัพท์ 073-299632   โทรสาร 073-299633
masabree.y@yru.ac.th