สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
นางสาวบุปผา ไชยแสง
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

การจัดการสารสนเทศ
บรรณารักษศาสตร์

อีเมล์ :
buppha.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ 52600
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรีดา จะปะกียา
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

บรรณารักษศาสตร์
การจัดการทรัพยากรห้องสมุดและบริการ

อีเมล์ :
nureeda.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ 52600
ชื่อ :
นางสาวจารุณี การี
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

การจัดการทรัพยากรห้องสมุดและบริการ

อีเมล์ :
jarunee.kar@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ 52600
ชื่อ :
นางสาวชุติมา คำแก้ว
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

สารสนเทศศาสตร์

อีเมล์ :
chutima.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0-7329-9699 ต่อ 52600
ชื่อ :
นายชินวัจน์ งามวรรณากร
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล์ :
chinawat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0850773335 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวฮายาตี มีนา
ตำแหน่ง :
เจ้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
hayatee.me@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0936935723 ต่อ