สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลประวัติ และที่มาการก่อตั้งหลักสูตร

จากนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่เน้นการสนับสนุนการแสวงหาสารสนเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กอปรกับการเพิ่มขึ้นของสารสนเทศทุกรูปแบบ ทำให้บุคคลในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใหม่ ๆ มากขึ้นเนื่องจากผู้ที่มีสารสนเทศหรือได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้นั้นย่อมมีพลังหรือมีอำนาจ ได้เปรียบผู้อื่นในทุก ๆ ด้าน ความเปลี่ยนแปลงภายในวงการสารสนเทศใน 20-30 ปีที่ผ่านมา ทำให้ความสามารถของบรรณารักษ์  หรือนักสารสนเทศในยุคใหม่ต้องเปลี่ยนไป กระบวนทัศน์ของศูนย์กลางสารสนเทศในปัจจุบันเปลี่ยนจากการค้นหา รวบรวมและปกป้องข้อมูล ไปสู่การเลือก ประเมิน จัดการและแจกจ่ายสารสนเทศอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นักสารสนเทศจึงต้องมีความเป็นธุรกิจมากขึ้น มีความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงทุนด้านนัวัตกรรมเพื่อการเติบโตและการขยายงาน เพิ่มมูลค่าให้แก่สารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสารสนเทศศาสตร์  จึงดำเนินการโดยเน้นผู้เรียนี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกฝนการศึกษาค้นคว่าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกลั่นกรอังสงเคราะห์รวบรวมและนำสารสนเทศมาตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม พร้อมทั้งนำสารสนเทศมาพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคอุตสาหกรรมในอดีตสู่สังคมฐานความรู้ในปัจจุบัน สังคมที่บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อันนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการด้านต่างๆ สังคมที่ความรู้ได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการแข่งขันและเสริมสร้างความเข้มแข็งจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของ              การพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลในสังคมใหม่นี้จึงจำเป็นต้องมี                การพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงได้จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองกับการพัฒนาประเทศ และรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานในสังคมทั่วไป และสังคมพหุวัฒนธรรม