สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :         ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Arts Program in Information Science

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :         ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         :         ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :         Bachelor of Arts (Information Science)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :         B.A. (Information Science)

 

3.  วิชาเอก

-

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร

          5.1 รูปแบบ

                หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

           5.2 ภาษาที่ใช้

                จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

           5.3 การรับเข้าศึกษา

                 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

           5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.โครงสร้างหลักสูตร (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)