สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักสารสนเทศ

บรรณารักษ์

เจ้าหน้าที่สถาบันบริการสารสนเทศต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศ

พนักงานบริษัท ร้านค้าที่ทำงานเกี่ยวกับสารสนเทศหรือการจัดการสารสนเทศ ระบบ   ข้อมูล

เลขานุการ พนักงานธุรการ

การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษาทางด้านสารสนเทศและธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์

อาชีพอื่นๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล