สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดตัวในงานกิจกรรมระดมความคิดเห็นพัฒนาห้องสมุด Change the Library

นักศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาห้องสมุด 

แกลเลอรี่