สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” ให้แก่ ครู บรรณารักษ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ขอบคุณ TKpark Yala  ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

แกลเลอรี่