สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาดูงานสารสนเทศอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และพิพิธภัณฑ์เพอนารากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ศึกษาดูงานสารสนเทศอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และพิพิธภัณฑ์เพอนารากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่