สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประเมินคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้รับการประเมินหลักสูตรปีนี้เป็นปีแรกซึ่งการประเมินในรอบแรกนี้นับว่าเป็นการเริ่มต้นของการประเมินหลักสูตรที่ไปในทิศทางที่ดี ทำให้ได้ทราบว่าหลักสูตรควรที่จะพัฒนาเป็นไปในรูปแบบใดมีข้อดี ข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง ซึ่งการประเมินในรอบนี้ หลักสูตรสารสนเทศได้อาศัยวิธีการต่างๆในการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง นำมาวิเคราะห์และสรุป ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง และปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป ทั้งนี้ทางหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกๆท่านที่ให้คำแนะนำ ให้แนวคิดในด้านต่างๆ ซึ่งทางหลักสูตรจะนำแนวทางต่างๆไปใช้พัฒนาหลักสูตรในรอบปีการศึกษา2559ต่อไป

แกลเลอรี่