สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กฎระเบียบทางด้านวินัย วิชาการ การพ้นสภาพนักศึกษา ก.ย.ศ
2. การเลือกหัวหน้าชั้นปีที่ 1 ในแต่ละชั้นปี และเลือกประธานนักศึกษา
3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา พบอาจารย์ประจำหลักสูตร
4. สายสัมพันธ์น้องพี่ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรตลอดจนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต โดยเรียนรู้กฎระเบียบการอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่