สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรย.วิชาการ 59 : 21st Century คลังปัญญาชายแดนใต้

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
มรยวิชาการ59:21st Century คลังปัญญาชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 
ภาพบรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นภาพบรรยากาศการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5วัน ที่นักศึกษาทุกคนๆได้มีส่วนร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของการจัดกิจกรรมมรย.วิชาการในครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ด้านการทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกัน การเคารพซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดี และอบอุ่น ขอให้นักศึกษาเก็บประสบการณ์การทำงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆของนักศึกษาทุกคนต่อไป และทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจาย์ทุกๆท่านในหลักสูตร ขอบคุณทีมประธานนักศึกษาทุกๆคนที่ตั้งใจและช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณนักศึกษาชั้นปี2และน้องๆชั้นปี1ทุกๆคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

แกลเลอรี่