สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปผลการดำเนินงาน มรย. วิชาการ 59

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษาทุกๆในหลักสูตร ได้จัดประชุมและร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งหมดของกิจกรรม มรย.วิชาการ59 ซึ่งหลังจากดำเนินงานและจัดเก็บสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ทางหลักสูตรได้มีการจัดประชุมนักศึกษาทั้งหมด และร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพื่อพัฒนางานและกิจกรรมในครั้งต่อไป

แกลเลอรี่