สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่1 
เนื่องด้วยหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่เปิดหลักสูตรมาแล้ว1ปีการศึกษาซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่จำเป็นต้องอาศัยความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาเพื่อช่วยให้การจัดการกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
นักศึกษาชั้นปีที่2 ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า สมควรที่จะมีการต้อนรับน้องใหม่ของหลักสูตร เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้แน่น แฟ้นยิ่งขึ้น เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษา มีความผูกพันและภาคภูมิใจในหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เพื่อนใหม่ได้เร็วขึ้นอีกด้วย และได้ฝึกฝนการทำงานอย่างมีระบบและให้เกิดความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆของหลักสูตรต่อไป

แกลเลอรี่